b.a.08

56 tekstów – auto­rem jest b.a.08.

bo by po­godzić się z ut­ratą ko­goś ważnego,
na­leży lukę po nim wy­pełnić kimś lub czymś,
wy­pełnić, ale nie zastąpić... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 września 2010, 22:00

ser­ce które ska­leczyło, może również pomóc zab­liźnić ranę... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 września 2010, 18:53

bo jeśli mogę jed­nym słowem uszczęśli­wić ukochaną osobę na wiele cu­dow­nych chwil, to dlacze­go nie? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 września 2010, 13:39

Tak bar­dzo się zachwy­camy in­nym, nie do­ceniając co mamy.
Tak często zaz­drością, tak moc­no ranimy... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 24 sierpnia 2010, 20:50

Ty kochasz Je­go. Ja kocham Ciebie.
Ta­ki miłos­ny trójkąt.
One prze­cież nie tyl­ko po­legają na wspólnym spędze­niu nocy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 sierpnia 2010, 15:09

nie mówmy, że coś stra­ciliśmy, i że nig­dy już te­go nie zo­baczy­my.
prze­cież możemy zam­knąć oczy. tam to wszys­tko jest. to co było, Ci którzy by­li, odeszli.
To wszys­tko jest tam zaw­sze. Na wy­ciągniecie ręki. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 sierpnia 2010, 13:07

kiedy w no­cy zaczy­namy ścis­kać po­duszkę w ra­mionach, to chy­ba znak, że w rzeczy­wis­tości jes­teśmy bar­dzo samotni... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 sierpnia 2010, 15:41

kil­ko­ma klik­nięciami myszki pot­ra­fię ska­sować dużą część ob­razów ze swo­jego życia. dlacze­go ktoś nie wy­myślił ta­kiego cze­goś do naszej pa­mięci? ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 6 sierpnia 2010, 16:51

bo tyl­ko we śnie jes­teśmy tak na prawdę wolni...
bo tyl­ko we śnie wszys­tko pot­ra­fimy zdobyć...
wszys­tko pot­ra­fimy zdziałać... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 sierpnia 2010, 12:21

w cza­sie smut­ku mo­jej rodzi­ny, ko­goś rodzi­na zacznie płakać ze szczęścia...


____________________________________________________
jed­no słowo wy­jaśniające-tran­splan­to­logia
oświad­cze­nie woli 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 lipca 2010, 00:07
b.a.08

czasem zagubiony, czasem pewny siebie, czasem nie do określenia. zmieniający się. szukający siebie. i swojego miejsca. __________________________________________ nie utożsamiam się z żadną moją myślą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność